Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej (poprzednia nazwa - Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej) powstało z połączenia dwóch stowarzyszeń: istniejącego od 1994 roku Łódzkiego Stowarzyszenia Maklerów Rynku Nieruchomości i powstałego w 1995 roku Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej. Od 1996 roku, kiedy to obydwa stowarzyszenia połączyły się, przyjęły nazwę Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej.

W dniu 13 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę o zmianie nazwy i statutu organizacji. 30 lipca 2015roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu. Od tej daty Nasza organizacja występuje pod nazwą Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej.

Zgodnie ze Statutem członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne funkcjonujące na rynku nieruchomości, a w szczególności: pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawczy majątkowi, doradcy nieruchomości, geodeci, architekci, projektanci, deweloperzy i inne osoby działające w obszarze szeroko rozumianego rynku nieruchomości.
Stowarzyszenie było i jest inicjatorem szeregu działań związanych z:

I. Funkcjonowaniem rynku nieruchomości

 • członkowie naszej organizacji posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania i obsługi rynku nieruchomości,
 • w posiadaniu naszych członków jest wielotysięczna baza ofert nieruchomości przeznaczonych do obrotu i zarządzania,
 • zrzeszamy wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów związanych z rynkiem nieruchomości,
 • organizujemy kursy zawodowe, seminaria poświęcone problematyce rynku nieruchomości min. dla pośredników, zarządców, rzeczoznawców, deweloperów, inwestorów,
 • organizujemy kursy licencyjne dla kandydatów chcących uzyskać prestiżową licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji PPRN,
 • współpracujemy z bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz podmiotami rynku multimedialnego w celu promowania profesjonalnych usług z zakresu obsługi rynku nieruchomości,
 • współpracujemy z władzami państwowymi, samorządowymi, posłami i senatorami z naszego regionu,
 • występujemy w sprawach ochrony praw konsumentów i konkurencji,
 • zorganizowaliśmy bezpłatne porady prawne dla członków stowarzyszenia,
 • pomagamy w wyjaśnianiu sporów i nieporozumień z klientami.

II. Promocją zawodu
 • jesteśmy pomysłodawcą odbywających w Łodzi Targów Nieruchomości,
 • organizowaliśmy w roku 1997 III Kongres Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, oraz w roku 2002 VIII Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – ogólnopolską imprezę będącą podsumowaniem całego roku w naszym zawodzie, imprezę pomyślaną jako integrację trzech najważniejszych zawodów rynku nieruchomości: pośredników, rzeczoznawców i zarządców,
 • byliśmy organizatorem cyklicznych imprez okolicznościowych takich jak: „Biesiada Ziemiańska”, „Wiosna w nieruchomościach” uczestnikami której byli przedstawiciele różnych zawodów związanych z rynkiem nieruchomości,
 • zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję z okazji XX-lecia Stowarzyszenia ”Inwestycje na rynku nieruchomości kluczem do rozwoju Łodzi i regionu”,
 • współorganizowaliśmy  Krajową Konferencję Rynku Nieruchomości w Łodzi w roku 2016 i 2017,
 • współpracujemy z mediami i kształtujemy pozytywny wizerunek wszystkich zawodów związanych z obsługą rynku nieruchomości.

III. Działalnością społeczną i charytatywną
 • współpracujemy min. z Polskim Czerwonym Krzyżem,
 • organizowaliśmy zbiórki darów dla domów dziecka oraz zbiórki darów dla powodzian.

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Naszym Stowarzyszeniu.