Praktycznie aspekty geodezji w pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami

Celem tego szkolenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami niezbędnej do profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia transakcji na rynku nieruchomości. Na szkoleniu zostaną przedstawione m.in. zagadnienia; 1. Dostępne bazy danych ( części opisowe i graficzne); - ewidencja gruntów i budynków: stan użytkowania w terenie, - baza danych topograficznych: oznaczenia obiektów topograficznych, - baza danych Gesut – część opisowa i graficzna: uzbrojenie terenu, - Państwowy Rejestr Granic. 2. Ewidencja Gruntów i Budynków, jako rejestr publiczny; a) ewidencja gruntów i budynków - granice, rodzaje użytków, klasy gruntów, prawa do nieruchomości, wypisy, wyrysy, rejestr gruntów, kartoteka budynków, kartoteka lokali, ochrona konserwatorska, b) ewidencja gruntów w kontekście pracy pośrednika; - wykazy zmian gruntowych. - tryb administracyjny zgłaszania zmian w ewidencji gruntów, księga wieczysta. c) prawo geodezyjne - regulacja granic; - rozgraniczenie, - wznowienie granic, - ustalenie granic. 3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami a) podziały nieruchomości; - podział a plan zagospodarowania przestrzennego, - podział przy decyzji o warunkach zabudowy, - podziały w kontekście Ustawy o ustroju rolnym. 4. Dokumentacja geodezyjna w obrocie nieruchomościami a) wykaz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia transakcji sprzedaży nieruchomości. 5. Praktyczne ćwiczenia – odczytywanie informacji z map geodezyjnych; a) odczytywanie i wyszukiwanie informacji na mapie ewidencyjnej, b) odczytywanie i wyszukiwanie informacji na mapie zasadniczej, c) odczytywanie i wyszukiwanie informacji na mapie topograficznej. 6. Przegląd portali geodezyjnych przydatnych w pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami.