Szkolenie z cyklu edukacji prawnej profesjonalistów rynku nieruchomości.

Szkolenie z cyklu edukacji prawnej profesjonalistów rynku nieruchomości. Tym razem przedstawione zostały, np. tematy: 1. Umowa przedwstępna i zobowiązująca, - sposoby rozwiązania umów przedwstępnych, - skutki nie zawarcia umowy przyrzeczonej, przedawnienie roszczeń. 2. Wpływ różnych sposobów rozwiązania umowy pośrednictwa na wynagrodzenie pośrednika w związku z rozwiązaniem umowy przedwstępnej (zapisy w umowach o pośrednictwo). 3. Odpowiedzialność karna i odpowiedzialność cywilna pośrednika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykładowcami byli: adw. Konrad Misiak, adw. Marek Obuchowicz z Kancelarii „Lex Signum”.