Opinia w sprawie procedury włączania kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

25
listopad
2016

Przedstawiamy opinię Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej w sprawie rozpoczęcia procedury włączania kwalifikacji rynkowych „Zarządzania nieruchomościami”, „Pośredniczenia w obrocie prawami do nieruchomości”, „Gospodarowania nieruchomościami” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Nasze środowisko negatywnie ocena sam pomysł jak i potrzebę włączania tych kwalifikacji do ZSK. W szczególności zwracamy uwagę na brak społeczno - gospodarczej potrzeby wpisywania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji tak nieprecyzyjnie zdefiniowanych kwalifikacji rynkowych. Proponowane kwalifikacje zawierają istotne błędy merytoryczne w programach szkoleniowych, które odbiegają od specyfiki wykonywanych już od lat zawodów na rynku nieruchomości.

W programach znalazło się wiele tematów luźno powiązanych z ogólnym charakterem kwalifikacji zawodowych przy jednoczesnym pominięciu istotnych i niezbędnych zagadnień dla prawidłowego wykonywania czynności. Już na przykład sama nazwa kwalifikacji „Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości” jest nie zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi z Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami.

Zawarty w programie jeden z tematów pt.„Pośredniczy w obrocie prawami do nieruchomości i udziela porad dotyczących planowania inwestycji w środowisku lokalnym” jest nie tylko nie merytoryczny, nieprecyzyjny, ale i niezgodny z etyką w biznesie. Co to znaczy „pośredniczy” w obrocie prawami i do tego udziela porad dotyczących inwestycji? Jak można pośredniczyć w sprzedaży nieruchomości i jednocześnie być doradcą klienta kupującego?

Stawianie wymagań kandydatom by posiadali świadectwa dojrzałości czy też legitymowali się znajomością języków obcych jest sprzeczne ze swobodą wykonywania działalności gospodarczej. W obecnych regulacjach prawnych [po deregulacji] każdy może wykonywać usługi związane z rynkiem nieruchomości bez względu na rodzaj wykształcenia. Narzucenie obowiązku znajomości, co najmniej jednego z języków obcych dla osób wykonujących swoje usługi w kraju jest nieporozumieniem.

W proponowanych programach nie uwzględniono również zagadnień z praktycznego przygotowania do zawodu, istotnych dla zdobycia realnych kompetencji. To dzięki praktyce zawodowej kandydat nie tylko może sobie utrwalić nabytą wiedzę, ale i nauczyć się jej stosowania w określonych sytuacjach rynkowych. System praktyk z powodzeniem sprawdził się w poprzednich latach i był integralną częścią procesu uzyskiwania państwowych licencji zawodowych na rynku nieruchomości.

Również zaproponowane rozwiązania dotyczące samej walidacji jak i podmiotów przeprowadzających procedurę walidacji budzą nasz niepokój. Czy naprawdę by przeprowadzić tą procedurę potrzebny jest aż czteroosobowy zespół walidacyjny? Nie do zaakceptowania jest też klucz doboru kandydatów do komisji walidacyjnej w proponowanym w projekcie jak i sam zakres i forma egzaminu.

W naszej ocenie w opisach zawarto ograniczenia dostępu do kwalifikacji dla niektórych osób, co stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa. Wprowadzenie nowych nieprecyzyjnych określeń powoduje niespójność proponowanych regulacji w systemie ZSK z obowiązującym prawem.

Nie rozumiemy, dlaczego właśnie teraz mają być tworzone ramy kwalifikacyjne dla zawodów rynku nieruchomości, kiedy w tym samym czasie trwają prace nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której na nowo mają zostać opisane i zdefiniowane poszczególne zawody. Przede wszystkim należy kompleksowo uregulować w ustawie zagadnienia dotyczące poprawnego funkcjonowania zawodów rynku nieruchomości a nie tworzyć zupełnie nowe kwalifikacje.

Środowisko rynku nieruchomości zrzeszone w Stowarzyszeniu Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej stoi na stanowisku, że włączenie wyżej wskazanych kwalifikacji do ZSK byłoby niecelowe, niezgodne z potrzebami społecznymi, zapotrzebowaniem na rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców. W szczególności wymienione kwalifikacje nie są dostosowane do obiektywnych uwarunkowań i możliwości osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się oraz nie gwarantują uzyskania kwalifikacji na odpowiednim poziomie.

Z poważaniem

Tomasz Błeszyński

Prezes Zarządu

Łódź 25.11.2016 r.


Opinia została przesłana do Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.


 

Opinia w sprawie procedury włączania kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Przedstawiamy opinię Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej w sprawie rozpoczęcia procedury włączania kwalifikacji rynkowych „Zarządzania nieruchomościami”, „Pośredniczenia w obrocie prawami do nieruchomości”, „Gospodarowania nieruchomościami” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Nasze środowisko negatywnie ocena sam pomysł jak i potrzebę włączania tych kwalifikacji do ZSK. W szczególności zwracamy uwagę na brak społeczno - gospodarczej potrzeby wpisywania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji tak nieprecyzyjnie zdefiniowanych kwalifikacji rynkowych. Proponowane kwalifikacje zawierają istotne błędy merytoryczne w programach szkoleniowych, które odbiegają od specyfiki wykonywanych już od lat zawodów na rynku nieruchomości.

W programach znalazło się wiele tematów luźno powiązanych z ogólnym charakterem kwalifikacji zawodowych przy jednoczesnym pominięciu istotnych i niezbędnych zagadnień dla prawidłowego wykonywania czynności. Już na przykład sama nazwa kwalifikacji „Pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości” jest nie zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi z Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami.

Zawarty w programie jeden z tematów pt.„Pośredniczy w obrocie prawami do nieruchomości i udziela porad dotyczących planowania inwestycji w środowisku lokalnym” jest nie tylko nie merytoryczny, nieprecyzyjny, ale i niezgodny z etyką w biznesie. Co to znaczy „pośredniczy” w obrocie prawami i do tego udziela porad dotyczących inwestycji? Jak można pośredniczyć w sprzedaży nieruchomości i jednocześnie być doradcą klienta kupującego?

Stawianie wymagań kandydatom by posiadali świadectwa dojrzałości czy też legitymowali się znajomością języków obcych jest sprzeczne ze swobodą wykonywania działalności gospodarczej. W obecnych regulacjach prawnych [po deregulacji] każdy może wykonywać usługi związane z rynkiem nieruchomości bez względu na rodzaj wykształcenia. Narzucenie obowiązku znajomości, co najmniej jednego z języków obcych dla osób wykonujących swoje usługi w kraju jest nieporozumieniem.

W proponowanych programach nie uwzględniono również zagadnień z praktycznego przygotowania do zawodu, istotnych dla zdobycia realnych kompetencji. To dzięki praktyce zawodowej kandydat nie tylko może sobie utrwalić nabytą wiedzę, ale i nauczyć się jej stosowania w określonych sytuacjach rynkowych. System praktyk z powodzeniem sprawdził się w poprzednich latach i był integralną częścią procesu uzyskiwania państwowych licencji zawodowych na rynku nieruchomości.

Również zaproponowane rozwiązania dotyczące samej walidacji jak i podmiotów przeprowadzających procedurę walidacji budzą nasz niepokój. Czy naprawdę by przeprowadzić tą procedurę potrzebny jest aż czteroosobowy zespół walidacyjny? Nie do zaakceptowania jest też klucz doboru kandydatów do komisji walidacyjnej w proponowanym w projekcie jak i sam zakres i forma egzaminu.

W naszej ocenie w opisach zawarto ograniczenia dostępu do kwalifikacji dla niektórych osób, co stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa. Wprowadzenie nowych nieprecyzyjnych określeń powoduje niespójność proponowanych regulacji w systemie ZSK z obowiązującym prawem.

Nie rozumiemy, dlaczego właśnie teraz mają być tworzone ramy kwalifikacyjne dla zawodów rynku nieruchomości, kiedy w tym samym czasie trwają prace nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której na nowo mają zostać opisane i zdefiniowane poszczególne zawody. Przede wszystkim należy kompleksowo uregulować w ustawie zagadnienia dotyczące poprawnego funkcjonowania zawodów rynku nieruchomości a nie tworzyć zupełnie nowe kwalifikacje.

Środowisko rynku nieruchomości zrzeszone w Stowarzyszeniu Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej stoi na stanowisku, że włączenie wyżej wskazanych kwalifikacji do ZSK byłoby niecelowe, niezgodne z potrzebami społecznymi, zapotrzebowaniem na rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców. W szczególności wymienione kwalifikacje nie są dostosowane do obiektywnych uwarunkowań i możliwości osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się oraz nie gwarantują uzyskania kwalifikacji na odpowiednim poziomie.

Z poważaniem

Tomasz Błeszyński

Prezes Zarządu

Łódź 25.11.2016 r.


Opinia została przesłana do Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.