Kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej

26
wrzesień
2022

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

3) ukończyła, co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

4) odbyła kurs i zaliczyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Kończy się samodzielnie sporządzonym świadectwem charakterystyki energetycznej i oceną poprawności jego wykonania.

Kurs jest realizowany w oparciu o minimum programowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w wymiarze 56 godzin.

Uczestnikom kursu w przystępny sposób zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna m.in. z zakresu; prawa budowlanego i energetycznego, ochrony cieplnej budynku, systemów ogrzewania i zaopatrzenia w wodę, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia oraz metodyki obliczeń i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. 

Zajęcia na kursie prowadzą wykładowcy posiadający wymagane uprawnienia,długoletni staż, nietuzinkową wiedzę, bogate doświadczenie dydaktyczne i zawodowe.

Kurs realizowany jest w formule on-line [na żywo] za pośrednictwem komunikatora internetowego. Uczestnicy biorący w nim udział mają dostęp do materiałów i prezentacji wyświetlanych przez wykładowców oraz możliwość zadawania pytań.

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota - niedziela).

Cena kursu - 1600 zł. brutto/osoba.

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały dydaktyczne.

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

Wpłatę za kurs należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815 [w tytule przelewu należy podać rodzaj kursu i nazwisko uczestnika].

Uczestnictwo w kursie musi zostać potwierdzone wysłaniem formularza i dokonaniem wpłaty. Zgłoszenia bez formularza i wpłat nie będą rozpatrywane przez organizatora.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem kursu.

Specjalna oferta cenowa dla uczestników grupowych po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem.

Po odbyciu kursu i wydaniu zaświadczenia każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu państwowego, który organizuje Ministerstwo Rozwoju I Technologii.

Po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo oraz numer uprawnień i zastaje wpisany do centralnego osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetyczne.

Informacje - kontakt;

tel. +48 662 15 90 33

e-mail; biuro@sprnpc.pl

Zapraszamy do udziału w kursie i przesyłania zgłoszeń. 

Minimum programowe kursu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej link  więcej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw Nr 17 poz. 104 z dnia 21.01.2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową link więcej

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.

Kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

3) ukończyła, co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

4) odbyła kurs i zaliczyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Kończy się samodzielnie sporządzonym świadectwem charakterystyki energetycznej i oceną poprawności jego wykonania.

Kurs jest realizowany w oparciu o minimum programowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w wymiarze 56 godzin.

Uczestnikom kursu w przystępny sposób zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna m.in. z zakresu; prawa budowlanego i energetycznego, ochrony cieplnej budynku, systemów ogrzewania i zaopatrzenia w wodę, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia oraz metodyki obliczeń i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. 

Zajęcia na kursie prowadzą wykładowcy posiadający wymagane uprawnienia,długoletni staż, nietuzinkową wiedzę, bogate doświadczenie dydaktyczne i zawodowe.

Kurs realizowany jest w formule on-line [na żywo] za pośrednictwem komunikatora internetowego. Uczestnicy biorący w nim udział mają dostęp do materiałów i prezentacji wyświetlanych przez wykładowców oraz możliwość zadawania pytań.

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota - niedziela).

Cena kursu - 1600 zł. brutto/osoba.

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały dydaktyczne.

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia:

Wpłatę za kurs należy dokonać na konto Stowarzyszenia nr 96 1140 2004 0000 3002 7692 7815 [w tytule przelewu należy podać rodzaj kursu i nazwisko uczestnika].

Uczestnictwo w kursie musi zostać potwierdzone wysłaniem formularza i dokonaniem wpłaty. Zgłoszenia bez formularza i wpłat nie będą rozpatrywane przez organizatora.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem kursu.

Specjalna oferta cenowa dla uczestników grupowych po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem.

Po odbyciu kursu i wydaniu zaświadczenia każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu państwowego, który organizuje Ministerstwo Rozwoju I Technologii.

Po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo oraz numer uprawnień i zastaje wpisany do centralnego osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetyczne.

Informacje - kontakt;

tel. +48 662 15 90 33

e-mail; biuro@sprnpc.pl

Zapraszamy do udziału w kursie i przesyłania zgłoszeń. 

Minimum programowe kursu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej link  więcej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw Nr 17 poz. 104 z dnia 21.01.2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową link więcej

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.